Privacy verklaring

Privacy verklaring Enneagram Stichting Nederland

Enneagram Stichting Nederland in de verhalende traditie (“ESN”) is een stichting geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer 27257747  en is statutair gevestigd te Gouda.

ESN hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het beleid is van toepassing op de verwerking van:

 • De door sponsors en vrijwilligers verstrekte persoonsgegevens en
 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website, nieuwsbrief en platform-dagen.

ESN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • De ESN website gebruikt alleen een Google tracker voor algemene gegevens m.b.t. het gebruik van de ESN website. De ESN website bewaart geen gegevens van bezoekers van de website en plaatst geen cookies.
 • Voor deelnemers aan platform-dagen verzorgd door ESN, vraagt ESN beperkte persoonlijke gegevens die nodig zijn voor:
 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Het incidenteel verzenden van de ESN nieuwsbrief  (niet vaker dan 6 keer per jaar)
 • Wettelijk verplichte informatie, zoals bv gegevens vereist voor belastingaangifte van onze inkomsten van sponsors en bezoekers van de platform-dagen

Een overzicht van de persoonsgegevens die ESN kan vragen :

 • Voor- en achternaam
 • Adres gegevens (alleen in het geval van bestellingen)
 • Plaatsnaam
 • E-mailadres

ESN vraagt of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. ESN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ESN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres van sponsors en medewerkers worden tot 7 jaar na het volgen van de geleverde dienst (de wettelijke termijn voor de Belastingdienst) bewaard. Na 7 jaar worden deze gegevens vernietigd.
 • Naam, woonplaats en e-mailadressen (indien opgegeven) van deelnemers aan een ESN event worden opgenomen in het mailsysteem totdat de deelnemer aangeeft geen mail meer te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ESN deelt en/of verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In de praktijk betekent dit dat ESN gebruik kan maken van derde partijen voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en algemene analytische en statische data mbt het gebruik van de ESN website
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, beveiligingssoftware)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (zoals Mailchimp)
 • het controleren van boekhoudkundige zaken ten dienste van BTW-aangifte

ESN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ESN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring,  vragen hebt of wilt vragen om inzage in de bewaarde gegevens neem dan contact op met:
info@enneagramstichtingnederland.nl     of enneagramstichtingnederland@gmail.com

ESN kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 6 October 2018

Tenslotte: ESN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ESN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.